BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø
  Krigshistorie
  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnsetin


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  F-PROT virus

  Trial versj F-prot 30 dg.

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

   

 • MAI-avtalen

  Multilateral Agreement on Investment

  I 3 år har det foregått hemmelige forhandlinger mellom de 29 rikeste landene i verden. De ønsker å sikre ubegrenset handlingsfrihet for de multinasjonale konsern. Disse forhandlingene blir gjort under rammen av The World Trade Organisation (WTO) og OECD.

  Målet for disse forhandlingene er å sette opp en traktat som blir kalt:

  The Multilateral Agreement on Investment (MAI)

  Ifølge WTOs generaldirektør M. Renato Ruggiero, som er direkte ansvarlig for disse forhandlingene, er målet å "draw the constitution of a single global economy"

  Traktaten sier at hvis det er noen hindringer for deres kapital i form av nasjonale lover, demokratiske rettigheter, rettigheter for arbeidstakere, kan man klage dette inn for en internasjonal domstol, og resultatet vil ikke være akseptabelt for det landet det gjelder.

  Hvis denne traktaten var blitt underskrevet, hadde den satt hele eksistensen til de nasjonale stater på spill. Det vil si at de multinasjonale konsern vil ha en ubegrenset kontroll over verden.

  Det som bl.a. er det mest skremmende, er at det har vært forhandlinger i tre år, og det uten offentlig diskusjon og debatt, og ingen utenforstående har fått vite noe. De fleste politikere og borgere generelt har ikke hørt om det. Faren har vært at MAI med sine alvorlige konsekvenser kunne ha blitt underskrevet uten at noen var klar over det.

  MAI avtalen skulle underskrives den 28-4-1998.

  Men til tross for den største hemmeligholdelse, ble den kjent, først i Kanada og siden i andre land, og motstanden ble så stor, at man våget ikke på dette tidspunkt å underskrive den.

  Oversatt fra "Sozial Politikk und Demokratie". 8. 1997

  Martin Kohr

  Blir MAI avtalen underskrevet, har en stat ingen kontrollmuligheter mer over investeringer gjort på sitt eget territorium. Et utenlandsk konsern kan starte foretagende, kjøpe grunnstykker og bygge på dem det de ønsker, kjøpe alle eiendommer, firmaer og råstoffer, som de vil.

  Går det fremover i denne fart, gir man internasjonale konsern absolutt fortrinnsrett, og snart vil det ikke være noe å kontrollere og beskytte for de enkelte land, verken råstoffer eller undervisningssystem.

  Enkelte utdrag av Professor Dr. Maria Mies artikkel:

  "Das Volk braucht nicht mehr informiert zu werden".

  I juni dette året ble det kjent at det foregikk hemmelige forhandlinger i Paris om beskyttelse av utenlandsinvesteringer. De deler av avtalen, som kom ut, gjorde det klart at ved å undertegne MAI, gir man det poitiske verdensherredømme til de multinasjonale konsern og bekjentgjør den endelige slutten på nasjonalstaten og sosialstaten. Vi er av den mening at ingen regjering har rett til å underskrive en traktat som innskrenker folkets frihet til fordel for den ubegrensede gjennomføring av de multinasjonale konserns interesser.

  Hvorfor denne hemmeligholdelse?

  Originalteksten til traktaten ble under streng hemmeligholdelse fordelt til de land som var med på avtalen.

  I april 1997, kom imidlertid originalteksten i hendene til Tony Clark, Kanada. Han gjorde MAI kjent i Kanada, noe som utløste et opprør mot MAI.

  Tony Clark skriver at det dreier seg om å gjennomføre en mengde nye ubegrensede rettigheter og friheter å kjøpe, selge, eie, produsere overalt i verden, hvor og hvordan de vil og dessuten ikke bli hindret av noen nasjonale lover med hensyn til arbeidsrettigheter, regler for miljøvern, menneskerettigheter o.s.v.

  MAI er i virkeligheten en ny "Bill of rights" for en ny global konstitusjon for en ny enhetlig verdenshandel. Denne nye konstitusjonen gjelder bare for internasjonal kapital.

  Regjeringene, som undertegner MAI, har plikt å begrense borgernes rettigheter til fordel for den globale kapital, og opprette gunstige forhold for investeringer.

  Investorene har bare rettigheter og friheter, men ingen forpliktelser ovenfor det landet de investerer i.

  MAI dreier seg om å overføre politiske rettigheter og politisk makt til de multinasjonale konsern. Politikken står ikke lenger over økonomien. Den skal mer være en tjener. De multinasjonale konsern definerer hva investeringer er. Derunder hører rettigheter, enhver form for intellektuell eiendom, materielle, immaterielle, mobile og immobile eiendommer, også forretninger med patenter på planter-, dyr- og menneskelige gener, investeringer fra spekulasjoner, fra våpen og narkotikahandel og investeringer som kommer fra hvitvasking av penger.

  Utenlandske investorer må bli behandlet som innenlandske, de blir til og med foretrukket. Når innenlandske investorer for eksempel enda blir begrenset av arbeidsregler og miljøbeskyttelse, så gjelder dette ikke for de utenlandske firmaer.

  I tillegg har utenlandske firmaer alle skatte- og subvensjonsfordeler, noe som de innenlandske ikke har.

  Ingen regjering har rett å hindre den frie fortjenesteoverføring. Firmaene er ikke forpliktet å investere der, hvor de har tjent pengene.

  I et stridsspørsmål har investorene rett å forlange skadeerstatning for tap av investeringer. På den andre siden behøver de selv ikke betale for de sosiale og miljøskader de måtte gjøre.

  Alle statsbedrifter eller "statsmonopoler" som MAI kaller dem: post, vannverk, undervisningssystem o.s.v. må bli ført etter et økonomisk system hvor man skal tjene penger. Når slike "monopoler" blir privatisert, har utenlandske investorer den samme rett som innenlandske til å kjøpe dem.

  Regjeringen har plikt å sørge for politisk sikkerhet og gunstig investeringsklima. Det betyr at alle lover og regler til et land som hindrer kapitalen, må fjernes: alle nasjonale regler for å beskytte arbeiderne og arbeidsplassene, nasjonale menneskerettighetsbestemmelser…

  Regjeringen forplikter seg også til ikke å lage nye lover, som ikke passer MAI.

  MAI-avtalen gjelder i 20 år.
  Vil en stat gå ut av avtalen må en vente i fem år.

  I tillegg er de utenlandske investeringene beskyttet i dette landet i 15 år.

  Det jeg (Maria Mies) forstår av det hele er først at vi ikke lenger blir informert om våre grunnrettigheter, når det dreier seg om kontroll over vårt liv, vårt arbeid, våre resurser, om å beholde en intakt natur, men tvert imot blir forhandlingene ført i hemmelighet.

  For det andre dreier det seg om nytt globalt totalitært system, hvor den internasjonale kapital søker ved siden av den økonomiske også politiske verdensherredømme, og det er de fritt valgte regjeringer som gir sine borgeres rettigheter og sine lands frihet til overnasjonale konsern.

  For det tredje dreier det seg om en ny global kolonialisering, en kolonialisering ikke lenger under enkelte land, men under multinasjonale konsern.

  Slutt.

  Hvis ikke hemmeligheten om MAI hadde kommet ut i Kanada, ville utenforstående ikke visst noe om dette, man ville dermed ikke ha kunnet protestert, og avtalen med sine alvorlige konsekvenser hadde blitt undertegnet den 28-4 1998.

  Hvilke personer har i hemmelighet vært med på å forhandle for Norge i 3 år, uten å gi noen informasjon til dem det dreier seg om, til dem som har valgt dem og har tillit til dem?

  Hvem var villig til å undertegne på Norges vegne den 28-4 1998? (Kjell Magne Bondevik?)

  Ingen regjering har rett til å skrive under på en traktat, som innskrenker sitt folks frihet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Våren 2000? forsvarte Åslaug Haga MAI avtalen offentlig.

  www.wto.org

  Gå inn på trade topics eller investment

  Et strategisk klu er at handel er ikke bare handel. Her kan man se hvordan de teknisk går frem for å overta all handel i verden "Economic take over" kan man kalle det.

  http://europa.eu.int

  Når MAI ble avslørt ble organisasjonen løftet inn under en ny hatt "Trade" som ikke virker så truende-, altså handel. Dette er bondefangeri på topp plan.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Konflikt med avtalen

  Naturvern- og miljøvernsregler er ikke lenger beskyttet, men firmaer som kjøper opp vår jord, skog og kyst er beskyttet.

  På oppdrag av de multinasjonale industri- og finanskonsern holder WTO og OECD på å frarøve folk deres selvstendighet.

  Prinsippet "The comparative advantage of low costs of production" vil føre til at forbud mot barnearbeid, arbeidstakernes sosiale sikkerhetssystem, syketrygd o.s.v. er ulemper for arbeidsgiverne.

  Faktisk kan internasjonalt barnearbeid bli normen, så lenge det er akseptabelt (for eksempel begrenset til 50 timer pr. uke).

  Denne avtalen kan bli et brutalt instrument til å gjennomføre multikonsernenes verdensherredømme, og bli en trussel mot selvbestemmelsesretten til all verdens folk. Hvor er det blitt av Demokratiet?

  Hvor er folkets rett til å bestemme over sin egen fremtid?

  En regjering, som har skrevet under avtalen, kan først si den opp etter 5 år og etter det skal den vare i 15 år, så man er tvunget til å ha den i 20 år.

  Dette er en utrolig livsforsikring for de multinasjonale, uansett veksling av regjering og politikk. De er garantert at de har mulighet til å fortsette det en må kalle ubegrenset utplyndring av naturresursene og arbeidskreftene på hele planeten. Slutt.

  Man planlegger å utvide avtaler til over 100 stater. Alle offentlige oppdrag må gis som anbud til alle som har skrevet under MAI avtalen.

  En norsk offentlig bygning kan da bli bygget av et polsk firma med arbeidere fra India, for de har det billigste anbudet.

  Under overskriften:

  "Opphold- og arbeidstillatelse for investorer og deres personal"

  gir man nærmest ubegrenset innreise- og oppholdstillatelse.

  Man skal innvilge oppholds- og arbeidtillatelse til:

  • En som ønsker å opprette, utvikle eller lede et foretagende, gi råd eller yte tekniske tjenester.
  • En arbeidstaker som er ansatt i et foretak.
  • Familien til den som har fått opphold og arbeidstillatelse til ektefelle.

  Intet land kan nekte innreise og oppholds/ arbeidstillatelse på grunn av årsaker som vedrører arbeidsmarkedet, økonomiske behov eller antallsbegrensninger i nasjonale lover.

  Med Schengen, Maastricht, Amsterdamavtalen og enhetsvalutaen EURO, bryter EU-regjeringene veg for MAI-avtalen.

  For eksempel art. 90 i Maastricht forlanger likestilling av de private og offentlige bedrifter og tjenester. Dette er et viktig instrument for privatisering av alle offentlige tjenester og bedrifter som strøm, gass, vann, transport, helsevesen, sosialvesen, flyplasser, post, jernbane, telekom og høgskoler.

  Overalt i Europa driver regjeringene sin såkalte SPAREPOLITIKK for å ødelegge de offentlige tjenester og tilbud.

  Med Amsterdamavtalen skal denne politikken fortsette enda sterkere.

  I rekken av MAI forberedende tiltak hører innføringen av EURO mot ønske til flertallet av menneskene i Europa, i Tyskland er 71% imot innføring av EURO.

  Valutaen blir underkastet konsernenes interesser.

  Fra Stortinget om MAI-avtalen

  Kritikk av Mai-avtalen, 1. okt.1998

  Går ikke Mai-avtalen, så vil de prøve WTO

  Kritikk av WTO-avtalen

  Senterpartiets landsstyre kritisk til mai-avtalen.

  Senterpartiet er svært kritisk til en avtale som forbyr favorisering av nasjonalt næringsliv, gir multinasjonale selskaper rett til å saksøke nasjonale myndigheter, og hindrer land i å stille betingelser i forhold til multinasjonale selskapers inntreden og handlinger i landet.  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline at bmonline.no