BmOnline Kristendom

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Omvendelse i bønn til Jesus Kristus.

Åpne ditt hjerte!

Men det er en liten detalj. Bibelen er Ordet- 'din menighet' først og fremst.

DIN kirke er først og fremst i ditt hjerte. DITT alter er DER!

DU tar ganske enkelt og folder dine hender bøyer hodet (omså på begge kne) og ber inderlig til Herren; slik: I ydmykhet ved å legge av alle dine perfeksjoner.

Med din munn må du bekjenne at du tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.

Kjære Jesus, Frels meg og tilgi mine synder, kjære Jesus. Jeg vil vandre på din sti, Fader- i Jesu kristi navn, Amen.

"Nå har Herren sagt at han er imot denominasjoner, religiøse organisasjoner. Han sier; "Mitt folk kom ut av henne så dere ikke får hennes plager." Jeg har gang på gang støtt på "problemer" med noen som hadde en forutinntatt holdning til Kristus og Hans kongedømme. Problemet her er at mange mennesker har satt seg fast i tradisjoner, de vandrer i en menighet fordi mange andre gjør det. Og de tar på seg en dogme, dvs menneske skapte ord i stedet for hva Bibelen og Guds Ord sier. Og i Matteus 15,9 står det: Og forgjeves tilber de Meg, når de lærer menneskebud som doktriner. Og merk dere at det er VANTRO som er synd.

Når en IKKE selv er personlig involvert ved å lytte til forkynnelse, så synder man. Men nummer ÊN for at forkynnelsen skal mottas som Herrens i ditt hjerte, jo det må være bibelsk. DET MÅ være Herrens Ord som forkynnes. ER det Herrens Ord som forkynnes i dagens Kirker og mange sekter, som PV, JV og AT? Svaret er NEI!! DET nytter IKKE å servere donald duck i en preken. OG akkurat det er det som skjer i de mange organiserte tradisjonene i verden. De står og leser donald duck til folket, fordi SANNHETEN "klør dem ikke i øret". Det er fordi Satan har sneket seg inn og ødelagt for dem. Akkurat som Eva ble lurt i Eden.

DE klarer ikke å tale HERRENS Ord. Derfor vandrer de i skyggen, totalt borte fra det Lyset som Herren har talt til oss om i Skriftene. De har endret på Ordet, de tror så og så, men ikke det og det. De tror ikke på Helbredelse i bønn og djevelutdrivelse i Herrens navn. Og da blir det feil. Jesus gjorde akkurat det, Han kastet djevelen ut, (onde ånder) som forårsaket sykdom og død. Husk HAN er den samme i går, i dag- ja til Evig tid den samme. Har Han gjort dette en gang, så gjør Han det igjen og igjen, fordi HAN er Ordet og det KAN ikke forandres. Himmel og Jord skal forgå, men Mitt Ord skal bestå, Amen!" Det er om å gjøre å kjenne HAM, Jesus. Det er et personlig pronomen! Han ER, det var HAN som kom ned og dvelte i blant oss Gud Selv. Han bodde i det nye tabernaklet, Sin Egen Sønn Jesus Kristus, Amen!

Vantroen gir seg 'utslag' i at Herren ikke vil "røre" ved dem som ikke følger Hans Ord. Det står jo også skrevet, "den som ikke tror -er allerede dømt", sier Bibelen. Merk deg at jeg henviser til skriften, det er ikke jeg, men Bibelen som forteller dette. Og det må man forholde seg til i Tro.

Jeg har også bedt for noen i 3 år før Hans vilje har skjedd. Så det hjelper å be for sine medmennesker. Det er kraft i en troens bønn.

Husk at SATAN ikke vil bringe deg til Herren. Mange er det som hevder å ha med Herren å gjøre, healere mv. Men det er ikke av Herren. Jeg opplever at Herren gleder seg stort over at sjeler kommer i 'folden'. De som ikke står tilsluttet noen trossamfunn har ingen tradisjoner som de er bundet opp imot, som treenighetslæren, katolske Vicarius Filii Dei, (Guds Sønns stedfortreder). Videre det katolske nattverdssakramentet er Kristi legeme, og når du får dette er det den Hellige Ånd, sier de.

Den katolske kirke hevder at brødet er kristi legeme i bokstavelig forstand. Der har dkk feil.
Mens v i sier at det representerer Kristi legeme, ved nattverd. Det er symbolsk for å vise at man tenker på Jesus som sin personlige Frelser.

Men følgelig kan enkelte troende ha det rett i sitt hjerte inne i sektene. (organisasjonene) Men man kan ikke hvile på en falsk dogme.

Vi tror at den Hellige Ånd er Ånden som vi mottar i den dåp som kommer fra det Høye. (åndsdøpt) Vanndåpen i Den Hellige Ånd er for gavene og tilgivelse for syndene.
Og HVA er GAVEN? Jo, gaven er å lytte til Herrens Ord- og dermed la HAN få virke i deg- fordi det er ikke du men HAN som gjør Guds gjerninger, Amen! Der har dere Immanuel, som betyr-Gud i oss, Amen!

Så det "ideelle" er at man finner seg små menigheter som ikke er tilsluttet Kirkens verdensråd i USA, som er pavens 'røverhule.' Jesus sa selv at Han var Brødet som er fra himmelen. Den som spiser dette brød skal sannelig ikke dø, sa Jesus. Da mente Han at den som tar Ordet ved Tro skal leve om han enn dør.

Pinsevennene er medlem av denne 'røverhulen', og det sier Herren er en vederstyggelighet. Herren sier at dette er urent, og at vi ikke må holde oss til slikt. Dette sier Evangeliet. "Hold dere borte ifra urent, og Jeg skal ta imot eder," Amen! Et godt tre kan ikke ha både god og dårlig frukt. Derfor må vi ikke henge ved urent åk. Skill dere fra dem, står det skrevet, fordi lyset og mørket går ikke ihop. Du river ned lyset ved å bevege deg i mørket, ved å ta del i det verdslige etter å ha blitt født på ny. Dvs, drikking, barturer, banning, hor osv.

Her er nøkkelen som Jesus gav til Peter Peter som hadde den første riktige menigheten, fikk nøkkelen til Himmelen av Jesus. Hva var årsaken til at Peter hadde det rett? Jo, Jesus visste at Peter hadde fått en åpenbaring fra Faderen om hvem Han var. Hvordan visste Jesus det? Jo, fordi alt Faderen gjorde da, det gjorde Han gjennom Sin Sønn, Jesus Kristus.

Disse sektene er ikke på Herrens sti, og da vil det følgelig ikke føre fram. Vårt håp er å få tilgitt våre synder og bli likeså syndefri som Jesus var, d.v.s. fullkommen. Hvordan kan vi bli fullkommen? Han ble såret for våre overtredelser, straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom. Det er dette Legemet vi må "inn" i.

Legg merke til dette; Ved en Ånd er vi alle døpt til ETT legeme. Ved dåpen i den Hellige Ånd er vi døpt inn i dette Legemet, og da er vi fri fra synden. Gud ser deg ikke lenger, Han ser bare Kristus. Og når du er inni dette Legemet, (blir du ikke dømt) for Gud kan ikke dømme dette Legemet. Fordi Han har allerede dømt det. Han tok dommen fra oss og gav oss innbydelsen. Vi mottar tilgivelsen i tro, ved nåde, og da bringer den Hellige Ånd oss i fellesskap med Ham. Da går vi ikke lenger etter de ting som er av verden, men vi vandrer i Ånden. Vi er blitt gjort levende; Ordet kom til oss. Han døde i mitt sted. All min kjærlighet er for Ham. Alt jeg gjør vil jeg gjøre i Hans navn. Det er bare en måte å bli fullkommen (evig) på, og det er å bli en del av Gud.

"Idet han først sier: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og hadde ikke lyst på, og de bæres dog frem etter loven -så har han deretter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort
"---L O V E N---" for å innsette det andre.

Så lenge du er pinsevenn, babtist eller metodist, kan Han aldri gjøre noe med deg. Han er nødt til å ta alt dette bort først slik at Han kan grunnfeste det andre.
Så lenge du sier: "Jeg er metodist"...
Jeg har ingenting mot metodister, babtister eller pinsevenner. Men broder, det fører ikke fram. Du må skride fram mot fullkommenhet, det er i Kristus. Se bare et øyeblikk på dette:

"og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme èn gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, som dog aldri kan borta synder; men Han- Er dere ferdig? Har dere knappet opp vesten, så den ikke skvetter unna, slik at den kan nå rett inn i hjertet? -men Han- hva slags mann? Ikke paven av Rom, heller ikke biskopen i metodistkirken eller noen annen kirke, "men han"- dvs Kristus- "har frembåret et offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høyre hånd, og nu venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter.

Pass på, her kommer hun! (Bruden) "-for med ett offer har Han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget."
Får dere tak i det? - "La oss skride frem mot det fullkomne." Dere, Hellighets folk (sekt), sier: "Vi tror på hellighet; vi tror på helliggjørelse." Men dere ordner jo selv med det; dere bare slutter med det som dere vet dere ikke bør gjøre. Men det er bare når Kristus har åpnet døren og levendegjort for deres hjerter at dere kommer dit hvor synden og lysten er død. Da er alt forsvunnet, og da tar Han bort din selvrettferdighet, slik at Han kan bosette seg i deg. Og da er det Kristus Guds Sønn i deg, håpet om herlighet. (Kol. 1,27) Hva er dette? Om du aldri så meget var snill og grei, god til å preike, helbrede, alt dette skal få en ende, men uten fullkommenhet er du INTET. Uten kjærlighet er du fortapt.- Fullkommenhet er kjærlighet. Hva er kjærlighet? - Gud.

Heb 10,14 For ved en offergave har Han til evig tid gjort dem fullkomne som er helliget.


William Branham

Hva er vantro?

Ulovlige grunnlovsendringer gjort av rikspolitikerne, merk dere dette- folket har ikke velsignet dette! Disse politikerne og deres medløpere vil meddele alle de treffer på sin vei, at Kirke og stat må skilles og at den kristne formålsparagrafen må fjernes fra Grunnloven. Her ser dere venner at satan herjer, intet mindre! De har allerede fjernet kristendom i barneskolen, tenk det "godeste" Jensemann. Tilgi dem Fader- fordi de vet ikke hva de gjør!

Diskusjons- forum Les på forumet om hva andre har opplevd i Herrens Navn. Priset være Hans Navn.

Om du lurer på hvorfor det er så galt fatt i dette landet, så er det fordi makteliten er kalde i sine hjerter og likså folkeslagene, derfor skjer det som skjer i Norge.

Hvor bliver bønnene av? Jo, skolene og landet er blitt avkristnet pga dette. Det er fordi folket har sluttet å be. Kast dere på kne, og be for Norge!

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve. (Som også har Herren i sitt hjerte).

Fedrelandet BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
BmOnline Arkiv.
Folkeaksjonen mot Eu-medlemskap
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett