BmOnline, det politiske Norge?

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot EU-medlemskap

   

 • Diskusjons- forum.

 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Hovedsiden

  Synnøve F Taftø

 • Er Norge en selvstendig nasjon?

  Straffelovens § 83 gjelder fortsatt
  Skrevet av 'I Bergens Tidene, NEI til EU..', 24.april.2004, kl.23:07

  Er Norge en selvstendig nasjon?

  Grunnlovens § 1 er Norges konstitusjonelle bærebjelke: "Kongeriget Norge er et frit, uafhengig og udelelig rige. Dets regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk".

  Av: Åsmund Kaspersen.

  Det innebærer at landets styresmakter under ingen omstendighet må undertegne avtaler o.l. på regional/global basis som innskrenker Norges frie og uavhengige stilling, og som undergraver nasjonens selvstendighet. Den som tar seg slike friheter, er ifølge norsk straffelov berettiget til langvarig fengsel. Straffelovens § 83 sier i klartekst: "Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

  Både FN og EU er globale/regionale organer som med sine talløse traktater, konvensjoner og avtaler undergraver nasjonenes selvstendighet. Vedtekter av denne art overstyrer nasjonalt lovverk, og den nasjon som undertegner dem, gir automatisk avkall på en del av sin uavhengighet. Men dermed gjør statsmakten seg skyldig i landsforræderi. Bokmålsordboka definerer landsforræderi som "forbrytelse mot statens selvstendighet og trygghet, landssvik".

  Hva er Norge tjent med sin Grunnlov når statsmakten tar bukkesprang over dens grunnleggende prinsipper? Vi kan lese i avisene at EU vil detaljstyre norsk politikk. Eksempelvis ønsket Brussel å bestemme hvem som skulle drive de tradisjonsrike norske hurtigruter. Når EU har gitt signaler om at Brussel ønsker å overta styringen av indre norske anliggender, selv på et tidspunkt da landet ikke er formelt medlem, hvorfor er landets politikere så nidkjære etter å assimilere Norge i EU-konglomeratet? En slik innlemmelse er klart grunnlovsstridig, da det fører til at Norge mister sin selvstendighet og kommer under fremmed herredømme. Etter norsk lov er det straffbart å foreta folkeavstemning om medlemskap i EU ved at selve Grunnloven blir satt til side. Det skal ikke foretas folkeavstemninger om politiske saker av nasjonal/global karakter som rammer Den norske grunnlovs § 1.

  EU-sjefen Romano Prodi har gitt uttrykk for at siktemålet er å gjøre EU til en europeisk/global superstat. Internettutgaven til avisen London Telegraph meldte for en tid siden om Prodis vyer, slik han selv formulerte dem: "... tiden nå er kommet for Europa til å gå videre utenfor unionsmarkedet og danne en fullblods politisk union med den diplomatiske og militære rekkevidden til en verdensmakt som kan stille borgerne spørsmål om hva de er villige til å dø i fellesskap for" (London Electronic Telegraph, 30. mai 2001). Ifølge samme kilde har også Prodi uttalt at EU-landenes skatte- og forbrukspolitikk må komme under strammere EU-kontroll.

  Signaler av denne art fra den belgiske hovedstad bør tenne røde lamper for den våkne borger. Norske styresmakter som arbeider aktivt på å innlemme nasjonen i denne kommende superstat, medvirker til "... at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat", og er skyldig i landsforræderi ved at den setter Grunnloven ut av kraft.

  Er kongeriket Norge fremdeles et fritt og uavhengig rike, eller har norske myndigheter ved sitt kryperi for globalistene gjort landet til en vasallstat under fremmede makter?

  BmOnline:
  Ja, altfor mange tegn tyder på det, j.f.r. Jagland i AP. Skulle tro han fikk millioner for å si det han gjorde?

  Videre har kjære krf programfestet i sitt valgflesk at dem skal bidra til å innføre subsidiaritetsprinsippet, kort forklart et nærhetsprinsipp, sludder og støv. Her kan du lese hva det betyr. klikk her! De ønsker å legge seg flate for sjøgen, "paven himself ".

  Signer gjesteboken

  http://BmOnline.no

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett