BmOnline Norge

Les mer om :

 • krigen

  Norges grunnlov:

 • § 1

 • § 112

  Straffeloven:

 • § 83

  Folkeaksjonen mot Eu- m.

   

 • Diskusjons- forum.

  Dagen da Gro dro

  De med lang 17.mai sløyfe


 • Send din e-post til BmOnline om meninger i innv.politikken.
 • Alle henvendelser blir behandlet seriøst. Du kan selv velge om du vil være anonym. Saklig kritikk kommer på trykk.
 • Hovedsiden

  Regjeringen bidrar selv til riksrett

  Statsministeren lyver

  Utlendingeloven

  A.Struksnes, do you belive in GOD? Tror du på GUD?

  Synnøve F Taftø

  Krigshistorie

  Read grandys sad story
  UDI asyl

  Google debatt

  Aftenposten

  Agderavisen
  Norge i dag
  KSN
  VOL nettavis
  Avisa Dagen

  Sjekk IP-en din


  Fotosafari


  KRIPOS
  Narkotika
  Narkopetter
  Operasjon Advent
  Erik tok overdose

  Trontalen KP


  nrK lisensen
  Kjøp Piratkort
  Tantec

  Mobbing på jobben, Bondevik?

  Grunnleggende
  lærersetning
  i politikken

  Korrupte EU

  Senterpartiet A E Lahnstein


  SoS R og Quisling

  Erna Solberg H tre forslag til endring i Grunnlovens §93

  Virusbeskytter

  Innvandrere får alt dem trenger, det gjør ikke Ola og Kari.

  Kjøp deg radarvarsler og politiradio, ikke la staten stjele fra deg.


  Erik Knoll  Klikk på maja.

  For mange i UP
  leker politi


  Æresdrap

  Drammen SV

  Helsekøene

  If I saw you in heaven

  SYNET i Stavanger 1916

  Full støtte fra politiet

  SS-massakrer

  Sluttangrep på Grunnloven

  Underets tid er ikke forbi i Norges Bank

  Krim i Norge

  Fotosafari

 • STORTINGET

  Sover folket i Norge, eller er det stortinget som sover?
  Spørsmålet reises all den stund der påberopes at vi har et demokrati- da må jeg spørre, er det et sovende demokrati vi har?

  Vi har en illusjon om at der er et demokrati. Denne illusjonen ble skapt av individer som så det tjenelig å bryte med norges grunnlov og heller ta "hele kaka" for seg selv, noe som skjedde ved statskuppet i 1940.

  Denne handlingen mot FOLKET og Grunnloven skjedde i 1939, da stortingsvalget skulle vært avhold, ble folket nektet å velge nye representanter slik grunnlovens § 112 krever. I stedet ble makten kuppet ved et statskupp som dette defineres som, fordi noen få politikere endret stortingsperioden til fire, 4 år uten å spørre folket slik norges Grunnlovs § 112 krever. INGEN kan sitte lenger enn 3 år ved makten, alt annet er selvfølgelig ulovlig, ja straffbart- fordi det er KUN folket som kan lage nye lover/ eller endre på Grunnloven. Så lenge folket ikke har sitt godkjenningsstempel på lover og regler- er alt en illusjon- ja en løgn.

  Dette mine venner -viser oss at hele det norske folk er lagt for hat av rikspolitikerne i alle år etter statskuppet. Demokratiet har aldri eksistert. Det som finnes er en V-H akse som folket er blitt lurt til å tro på. Folket tror ikke på annet enn løgnen inne i denne "boksen," som er V-H aksen. VI må slutte å tro på denne V-H aksen. Den er korrupt og ulovlig.

  Her er en avisartikkel om statskuppet i 1940 fra Firda:  Alle som finnes i dag innenfor denne aksen er bygget på statskuppet og derfor ILLEGALT og ulovlig, ser dere? IKKE et eneste parti har rent mel i posen. Fordi de er deltakere etter et statskupp. Ser dere?

  Men det finnes INGEN tyngde som viser oss at disse politikerne har rett til å kreve skatter og avgifter av oss. INGEN av disse er til å låne vårt øre til, fordi de har forbrudt vår fornødne tillitt- og ført oss alle bak lyset ved å ha tjent en fremmed statsmakt, CCCP i alle år.

  V-H aksen er derfor en stor dose arsenikk for HELE folket i Norge, hvor våre rettigheter og menneskerettigheter er tatt ifra oss, likeså alle våre grunnlovgitte rettigheter.

  Jesuittenes Schengenorganer har tatt alt ifra oss. Derfor må folket TA makten tilbake og få disse svikerne på tinget- i KASJOTTEN!

  Hva er stortinget? les mer her

  Påvirkning av prosessene på Stortinget lobbyvirksomhet.
  Nå har stortinget endret den opprinnelige layot, slik at denne lenken er helt ny. Men fortsatt finner du ikke grunnlag i å hevde at vi har et demokrati på stortinget, tvert om. Det var nemlig personvalg før 1920, og etter det ble frimurerne å forlange at det skulle være partivalg i stedet. Altså partipisken, enda et brudd på demokratiet.

  Ved å studere denne siden som her vises til om Stortinget, så finner du raskt ut at prosessene på tinget påvirkes utenfra, fra forskjellige hold, som media, organisasjoner og valg.

  Men de sier INTET om Europabevegelsens stortingsgruppe.

  Tenk det, de sier intet, ikke ETT ord om denne organisasjonen som faktisk er den groveste lobbyvirksomheten som har mest negativ innflytelse på NORGE og våre interesser enn noe annet organ som fins på denne jord.

  Er ikke dette meget besynderlig?
  Hvis du ikke tror at dette er sant, så kan du lese og se bevisene, klikk her. Her ser du Svein Roald Hansen som er formann i Europabevegelsens stortingsgruppe inne på stortinget, tenk det.

  Ikke nok med det, mine venner- den samme "klubben" har tatt livet av mange gode politikere som hegnet om Demokratiet vårt, ja slike som presten som var politiker i Bondepartiet, Nils Trædal. Tenk, denne kgb-syra har tatt mange gode nordmenn av dage, hvor de er blitt påført store skader ved å bli kastet ut av vindu eller funnet under et vindu med skader som fikk døden som følge. Andre er blitt drept med blåsyre, slik de prøvde mot Steinar Bastesen.
  Johan Jørgen Holst ble også drept med blåsyre- og ekteparet på Orderud gård ble skutt fordi de visste at Johan Jørgen Holst var blitt tatt med blåsyre. Slike "hyggelige" overraskelser bør man kvitte seg med, les Stay Behind. Den berømte sokken fra Orderud Gård, tilhører en kvinnelig massemorder i Stay Behind.

  I den oversikten du nettopp så, er det ingen informasjon om denne makt-konstelleasjonen på Stortinget.

  Denne europabevegelsens tilstedeværelse er således i strid med gjeldende regler og utgjør en trussel mot demokratiet i Norge.
  Ved denne unnlatelse- å skjule viktig informasjon for det norske folket, har våre folkevalgte med ansvar for dette brutt all tillitt. Alt de har foretatt seg er dermed ugyldig langt tilbake i tid. De har egentlig null makt i Norge, sett med norske øine.

  Denne hemmelige organisasjonen bør straks bli offer for granskning fra øverste hold, hvor nasjonen er blitt holdt for narr av "makteliten",
  les- globalistene.
  Det kreves at samtlige involverte parter må ta sin hatt og gå fra sine verv på dagen.

  Statskuppet den 10. januar 1940.
  I 1938 gjorde det sittende storting statskupp, ved at de i sin periode gjorde endringer ut over det som de hadde fullmakter til, da de endret stortingsperioden fra 3 til 4 år i sin egen periode- er ulovlig ihht gjeldende grunnlovsbestemmelser, som sier at forslag som er kommet inn, ikke kan stemmes over før et nytt storting er kommet til makten, nemlig det 1. eller det 2. storting får først gjøre disse endringene- om FOLKET sier JA- ikke før.

  Hva bestod så egentlig statskuppet i 1938 av? Vi må se på den norske grunnloven slik den var i 1938. Grunnlovens §54 lød slik: "Valgthingene holdes hvert tredie Aar. De skal være tilendebragte inden November Maaneds Udgang". Merk at alle paragrafer og endringer skrives i tilnærmet samme språkdrakt som den opprinnelige grunnloven ble skrevet med i 1814. Det siste stortingsvalget hadde vært avholdt i 1936 og det neste skulle dermed avholdes innen utgangen av november 1939. Enkelt og greit.
  Vi tar også med grunnlovens §71 om lengden av en lovlig stortingsperiode: "Storthingets Medlemmer fungerer som saadanne i tre paa hinanden følgende Aar, saavel ved overordentlige som ved ordentlige Storthing, der imidlertid holdes."

  Grunnlovens § 49:
  ”Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaar af to Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing”.

  Faktum:
  Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting gikk til valg i den 19. oktober 1936 for en stortingsperiode på 3 år. Da-gjeldende Grunnlovsparagraf 54, 68 og 71 bekrefter også dette. Forandringen av nevnte paragrafer skjedde først 5. og 22. april 1938. Folket hadde etter § 49 gitt regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting den lovgivende makt i tre (3) år. § 49 Omhandler Folkesuverenitetsprinsippet. At all legitim statsmakt stammer fra det norske folket selv. Dette er et svært viktig prinsipp i det norske demokratiet. Regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting satte fullstendig tilside folkesuverenitetsprinsippet ved forlengelsen av sin stortingsperiode.

  Grunnlovens § 54:
  ”Valg- og Districts-Forsamlingerne holdes hvert tredie Aar. De skulle være tilendebragte inden December Maaneds Udgang”.

  Faktum:
  Dette var Grunnlovens § 54 ordlyd da regjeringen Nygaardsvold og det 89. Storting ble valgt av folket gjennom et lovlig valg den 19. oktober. 1936. Disse skulle ha holdt valg før utgangen av november 1939 etter den gamle § 54.

  Grunnlovens § 68:
  Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag etter 10. januar hvert tredie Aar i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtlig Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en anden Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres”.

  Altså er det FOLKET som er den øverste myndighet.

  Hvem er de som sitter på Stortinget? Er de valgt av folket?

  Vet du svaret på dette? Svaret er NEI!
  Det kan man se ved å studere folkets nei i 1994.
  I 1994 etter EU valget, skulle det vært flest stortingsrepresentanter på stortinget med NEI standpunkt.

  Sannheten var at det var flest JA til EU representanter. Hvordan er dette mulig, når det påståes at vi har et demokrati?

  Merk dere venner, derfor kommer det stadig og blir stadig innført nye lover og regler fra EU, nettopp på denne årsaken, de innførte EØS enda folket ikke visste NOE om dette. Et år før EU avstemningen ble EØS-avtalen innført, imot folkets vilje. Det kommer av dette ja-flertallet på Stortinget som IKKE har fullmakter i folket, dvs demokratiet de påberoper- seg aldri har blitt hørt inne på Stortinget etter 1920- fordi da forsvant muligheten å stemme på personer- og det ble endret til parti, tenk det. Men så skjedde det noe i 1940- et statskupp.

  Det er verdt å merke seg at Regjeringen trompet igjennom EØS avtalen uten å følge loven, som sier at viktige saker for folket først skal voteres over etter at neste storting har tatt dette opp, dette fordi folket skal få anledning å stemme over dette til stortingsvalget. Ellers vil vi jo ha et anarki, noe vi egentlig har blitt utsatt for i denne konkrete saken.

  Frontfiguren for statskuppet var J. Nygaardsvold. Og merk dere at det ikke fantes noen regjering mellom 1940 og 45. de rømte til England.

  Med denne viten brakt til veie, så får man følelsen av å ha blitt utsatt for et aldri så lite bedrag fra de folkevalgte, eller skal vi si stortingets administrasjon som løper dagsordenen der. Det er her "giften" finnes og her ligger ansvaret- å fjerne den ulovlige organisasjonen, Europabevegelsens stortingsgruppe, som har 140 medlemmer av totalt 169 representanter. Men de som er medlemmer her lider den samme skjebnen som ledelsen på Stortinget. Som Håkon Lie sa i 1969, ærlighet varer lengst, spørs om han mente det?

  I dag har vi den 11. des 2015 og nå mener jeg at hele 161 av stortingets representanter er med i det ulovlige kartellet, europabevegelsens stortingsgruppe.

  Ulovlige grunnlovsendringer gjort av "folkevalgte", les katolikker, jesuitter og republikanere. D.v.s. EU eliten, Vatikanet.
  Dette er "kremen", som vil avskaffe kongedømmet i Norge.
  Folket bedratt

  Kartellet europabevegelsens stortingsgruppe har IKKE folket i Norge i ryggen, men statskuppet av 1940. Og bakgrunnen for dette er å finne i statskuppet som skjedde i 1940, den 10. januar.

  Kartellet på stortinget kuppet folkets makt ved dette statskuppet, dvs de stjal folket i Norge sin suverene rett til selv å bestemme over lover og regler om å styre sitt Fedreland. Følgelig trenger ikke Ola og Kari å bøye seg for disse kuppmakernes lover, regler, påbud eller grunnlovsendringer, fordi alt som er gjort etter 10. jan 1940 er grunnlovsstridig og straffbart jfr. § 83 i Strl sier at de kan idømmes fengsel fra 8- 21 år.

  Det er på samme vis narkokartell blir kastet i fengsel.
  Og det samme gjelder alle involverte parter i denne saken, departementene, politiet, forsvaret og samtlige dommere som berøres i denne sammenheng. Den suverene rett tillegges folket å stemme over stortingsvalgene hvert tredje år. Men i 1939, ble det norske folk nektet å avholde stortingsvalg. I stedet forlenget dillettantene stortingsperioden til 4 år uten å rådføre seg med folket, slik grunnlovens §112 krever.

  Ergo må folket samle seg og få samtlige i kasjotten, da de har ført staten norge under et fremmed herredømme, cccp og nå russland, stikk i strid med § 1 i Norges Grunnlov- som er vårt frihetsbrev.

  Stortingets sammensetning har vært enige i det skjulte. En hemmelig stortingsgruppe. Jeg gav NRK beskjed om å offentliggjøre denne gruppen i 2009. Men Nrk nektet. Her kan dere lese at NRK følger fascist-aksens ønsker- på stortinget og har gjort dette siden 1940. Dette har de gjort frekt og freidig, og disse bevisene er ugjenkallelige.

  Slik ser "tegningen" ut på dagens storting:

  AP, SV, V, H, FrP, SP, Mpdg og Krf. Definert som V-H aksen.
  Hvis vi tenker oss at enten ytterste V eller H har makten i regjering, så vil denne forskjellen i statsbudsjettet bare utgjøre 2 promille. Mitt celebre spm blir da- hvor er demokratiet som kuppmakernes arvinger skryter over- blitt av? Det samme kartellet gav fhv stm Kjell M Bondevik klarsignal å bombe Jugoslavia til steinalderen i 1999, uten folkets samtykke. Altså en krigsforbrytelse. Ser vi det, mordere- ja.

  Så dere ser at Norge har blitt vanstyrt i alle år- og nå forstår dere mye bedre hvorfor vi er blitt neglisjert i alt av eu-direktiver som folket sa nei til. Og følg godt med nå- EU er også en vasallstat under russland. Så dere ser alt er bare juks og fanteri- hele stortinget og regjeringen.
  Eu vil forsvinne etter at det er avslørt som fanskap. Fulle (Russekatanker)

  Det er nå ryddejobben må gjøres, slik Frank Caleb Jansen i Kystpartiet sa til meg da vi var på Visjon Norge om EU.

  Norge som valgobservatører i andre land
  Mange av dere husker sikkert at norge i flere tilfeller har gått ut å oppfordret til at de opprettet valgobservatører ved mange valg i flere land?
  Men er du klar over at Norge er det eneste land jeg med sikkerhet kan si at det foregår mer juks og fanteri enn det er i de muslimske landene? Det var her vi skulle hatt bevæpnede vakter i høy beredskap ved samtlige valg- og spesielt på stortinget. Lystløgnere er et for fint ord om dem dere.

  Der har du årsaken til at Norge prøver å fremstå som noe flott. Sannheten er at det er lystmordere som styrer dette landet.


  Stopp raseringen av Norges Grunnlov

  Les mer om Nrk og valgjuks

  Les mer om ulovlige grunnlovsendringer

  Her en link som beviser globalistenes trang til å gjøre valgfusk enda lettere for dem selv, les fjerning av kommuner.

  Grunnlovsstridige endringer av Norges Grunnlov i dag.

  Kongen nektet å ende sitt standpunkt.

  Vennligst

  BmOnline

  Bjørgulf Mortensen

  Signer gjesteboken


  Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder...

  Design: Bjørgulf©Mortensen
  Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.

  Lov om opphavsrett
  http://www.bmonline.no

   

  E-post: bmonline a bmonline.no

  Merk at a er alfakrøll. Jeg setter ikke inn @ fordi da vil spam motorene finne e-posten og jeg vil bli plaget av spamming. (Uønsket e-post fra selgere og svindlere.)